اصطلاحاتی که در زبان اسپانیایی استفاده میشود

کلماتی که در سفر اسپانیا لازم می شوند

کلماتی که در سفر اسپانیا لازم می شوند

 

اگر راهی اسپانیا هستید، مثل هر کشور دیگر مواردی هست که باید  به آنها را بدانید، از جمله اینکه:

برای ویزا و گذرنامه  چه نکاتی را باید در ذهن داشته باشید؟

در گمرک  چه مقرراتی وجود دارد؟

نحوه پرداخت پول در اسپانیا چگونه است؟

درباره امنیت خود در اسپانیا چه چیزهایی را باید بدانید؟

نحوه دستیابی به پوشش موبایل و اینترنت چگونه است؟

تعطیلات رسمی اسپانیا چه زمان‌هایی هستند؟

منظورتان را چطور به دیگران برسانید؟  

برای این نکته آخر، بهتر است چند کلمه مقدماتی اسپانیایی را بلد باشید و بدانید چه اصطلاحی در چه جایی به کار می‌رود. در اینجا لیستی از جمله‌هایی که در مکالمه‌های روزمره یا در سفر مورد نیاز است را در اختیارتان قرار می‌دهیم

اسپانیا

شروع کردن یک گفتگو:

 

 !Hola¡ – سلام

(O-la)

 !Buenos días¡ – صبح بخیر

(BWAY-nos DEE-as)

!Buenas tardes¡ – عصر/بعد از ظهر بخیر

(BWAY-nas TAR-des)

 !Bienvenido¡ – خوش آمدید!

(Bee-en-ven-EE-doh)

 

احوالپرسی:

 

  ?Cómo estás¿ – چطوری؟

(KOH-moh eh-STAHS)

?Cómo te va¿ – چه خبر؟

(KOH-moh te BAH)

?Cómo te ha ido¿ – اوضاع چطور است؟

(KOH-moh te ha EE-doh)

!Estoy bien Gracias – خوبم، ممنون.

(eh-STOY bee-en GRA-thee-as/GRA-see-as)

 ?Y tú¿ – و تو؟

(ee too)

 Bien/ Así así. – خوبم، بد نیستم

(bee-en / a-SEE a-SEE)

 ?Qué tal¿ –  خوبی؟

(kay tal)

 ?Qué pasa¿ – چه خبر؟

(kay PA-sa)

 ?Qué haces¿ – چه کار می‌کنی؟

(kay AH-says)

 

اصطلاح‌های مودبانه پوزش و سپاس:

 

 !¡Gracias – ممنون!

(GRA-thee-as/GRA-see-as)

 !¡Muchas gracias – خیلی ممنونم!

(MOO-chas GRA-thee-as/GRA-see-as)

 ¡De nada! – خواهش می‌کنم

(de NA-da)

 !¡Perdone! / ¡Oiga – ببخشید! (برای درخواست چیزی)

(per-DON-ay/ OY-ga)

 !¡Perdone! / Disculpe – ببخشید (برای رد شدن)

(per-DON-ay/ dis-KUL-pay)

 !¡Disculpe – متاسفم!

(if you didn’t hear something) (dis-KUL-pay)

 !¡Lo siento – متاسفم (به هنگام انجام کار اشتباه)

(lo see-EN-to)

 

درخواست کمک:

 

 ?Podría ayudarle¿ – می‌توانم کمکتان کنم؟

(poh-DREE-a ay-oo-DAR-le)

 ?Puede ayudarme¿ – می‌توانی کمکم کنی؟

(PWE-day ay-oo-DAR-may)

 !¡Sin problema – مشکلی نیست!

(sin -pro- ble-ma)

کلمه‌ها و عبارت‌های پرسشی:

?…qué¿ – چه؟ کدام؟

(kay)

?…cómo¿ – چگونه؟

(KOH-moh)

?…cuándo¿ – چه زمانی؟

(KWAN-doh)

?…dónde – کجا؟

(DON-day)

?…quién¿ – چه کسی؟

(KEE-en)

?…por qué¿ – چرا؟

(por KAY)

?cuál¿ – کدام؟

(kwal)

 ?Como te llamas¿ – اسمت چیست؟

(KOH-moh teh yah-mas)

 ?Qué hora tienes¿ – ساعت چند است؟

(kay OH-ra tee-EN-es)

 ?Qué edad tienes¿ – چند سال داری؟

(kay ay-DAD tee-EN-es)

 ?Cuántos años tienes¿ – چند سالت است؟

(KWAN-tos AN-yos tee-EN-es)

 ?De dónde viene¿ – کجایی هستی؟

(de DON-day vee-EN-ay)

 ?Dónde vives¿ – کجا زندگی می‌کنی؟

(DON-day VEE-ves)

 ?Cuánto cuesta eso¿ – قیمتش چند است؟

(KWAN-to KWES-ta eso)

 ?Qué es esto¿ – این چیست؟

(kay es ES-to)

 ?Entiende¿ – می‌فهمی؟

(en-tee-EN-day)

 ?Comprende¿ – فهمیدی؟

(com-prEN-day)

 ?Hablas inglés¿ – انگلیسی بلد هستی؟

(AB-las in-glAYs)

 ?Dónde está el baño¿ – توالت کجاست؟

(DON-day es-TAH el BAN-yo)

 

در رستوران:

 

El Desayuno – صبحانه

(des-a-yu-nar)

El Almuerzo – نهار

(al-muer-zo)

La Cena – شام

(la- ce- na)

El Agua – آب

(a- guar)

Un Café – کافه

(ca- fé)

La Sopa – سوپ

(so-pa)

La Ensalada – سالاد

(en-sa-la-da)

El Pollo - جوجه

(po-llo)

La Carne – گوشت

(car-ne)

 

پایان گفتگو:

 

 Adiós – خداحافظ

(ah-dee-OS)

 !¡Buenas noches – شب بخیر

(bway-nas no-ches)

 !¡Hasta luego – بعدا می‌بینمت

(AS-ta loo-AY-go)

 !¡Hasta pronto – به زودی می‌بینمت

(AS-ta PRON-to)

 !¡Hasta mañana – فردا می‌بینمت

(AS-ta man-YAN-a)

 Nos vemos – به امید دیدار

(nos VAY-mos)

سخن پایانی:

ما تعدادی از جملات و عبارت‌هایی که در سفر یا در گفتگوهای روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد را گردآوری کردیم. خواندن آن شروع خوبی است برای آغاز یادگیری زبان شیرین و خوش آهنگ اسپانیایی. می‌توانید یادگیری این زبان را از همینجا، از کلاس‌ زبان اسپانیایی ماژورین آغاز کنید.

  منتظر دیدارتان در کلاس‌های آنلاین ماژورین هستیم

 

منبع : سایت آموزش آنلاین ماژورین

Share

#آ موزش آنلاین

#آموزش زبان

#آموزش آنلاین زبان اسپانیایی

#آموزش زبان اسپانیایی

#ماژورین

دوره های پیشنهادی

دیدگاه شما چیست؟