دوره های آموزش آنلاین

TEFL TESOL 60 Hours ویژه

TEFL TESOL 60 Hours ویژه

مریم ولیزاده

مدت کلاس 120 دقیقه - 20 جلسه

TEFL TESOL 120 Hours ویژه

TEFL TESOL 120 Hours ویژه

مریم ولیزاده

مدت کلاس 120 دقیقه - 40 جلسه

IELTS ویژه

IELTS ویژه

مریم ولیزاده

مدت کلاس 60 دقیقه - 40 جلسه

IELTS ویژه

IELTS ویژه

شهرام خیبری

مدت کلاس 100 دقیقه - 20 جلسه

تار مقدماتی

تار مقدماتی

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 40 جلسه

تنبور مقدماتی

تنبور مقدماتی

رضا علی آبادی (بنیامین)

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

دف مقدماتی

دف مقدماتی

افشین خلج

مدت کلاس 20 دقیقه - 24 جلسه

سه تار مقدماتی

سه تار مقدماتی

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 40 جلسه

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

یاسی ممتاز

مدت کلاس 50 دقیقه - 12 جلسه

نستعلیق مقدماتی

نستعلیق مقدماتی

اکبر فتحی

مدت کلاس 60 دقیقه - 30 جلسه

کمانچه مقدماتی

کمانچه مقدماتی

محمد کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

دیوان مقدماتی

دیوان مقدماتی

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 40 جلسه

پیانو مقدماتی

پیانو مقدماتی

سمیرا تقی زاده

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

عود مقدماتی

عود مقدماتی

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

آواز مقدماتی

آواز مقدماتی

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

سنتور مقدماتی

سنتور مقدماتی

حامد خدابنده

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

قانون مقدماتی

قانون مقدماتی

مینو قاسم پور

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

مکاتبات تجاری (En) ویژه

مکاتبات تجاری (En) ویژه

شهرام خیبری

مدت کلاس 100 دقیقه - 20 جلسه

درام مقدماتی

درام مقدماتی

نیما نواپور

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

تار متوسطه

تار متوسطه

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 32 جلسه

تنبور متوسطه

تنبور متوسطه

رضا علی آبادی (بنیامین)

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

دف متوسطه

دف متوسطه

افشین خلج

مدت کلاس 20 دقیقه - 24 جلسه

سه تار متوسطه

سه تار متوسطه

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 32 جلسه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

یاسی ممتاز

مدت کلاس 50 دقیقه - 12 جلسه

نسخ متوسطه

نسخ متوسطه

اکبر فتحی

مدت کلاس 60 دقیقه - 10 جلسه

کمانچه متوسطه

کمانچه متوسطه

محمد کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

دیوان متوسطه

دیوان متوسطه

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 32 جلسه

زبان فرانسه متوسطه

زبان فرانسه متوسطه

مهدی منظورالاجداد

مدت کلاس 90 دقیقه - 70 جلسه

عود متوسطه

عود متوسطه

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 96 جلسه

آواز متوسطه

آواز متوسطه

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 96 جلسه

سنتور متوسطه

سنتور متوسطه

حامد خدابنده

مدت کلاس 30 دقیقه - 36 جلسه

درام متوسطه

درام متوسطه

نیما نواپور

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

تار پیشرفته

تار پیشرفته

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 48 جلسه

تنبور پیشرفته

تنبور پیشرفته

رضا علی آبادی (بنیامین)

مدت کلاس 30 دقیقه - 48 جلسه

دف پیشرفته

دف پیشرفته

افشین خلج

مدت کلاس 20 دقیقه - 24 جلسه

سه تار پیشرفته

سه تار پیشرفته

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 48 جلسه

زبان ترکی استانبولی پیشرفته

زبان ترکی استانبولی پیشرفته

یاسی ممتاز

مدت کلاس 50 دقیقه - 12 جلسه

نسخ پیشرفته

نسخ پیشرفته

اکبر فتحی

مدت کلاس 60 دقیقه - 10 جلسه

کمانچه پیشرفته

کمانچه پیشرفته

محمد کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

دیوان پیشرفته

دیوان پیشرفته

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 48 جلسه

زبان فرانسه متوسطه

زبان فرانسه متوسطه

سارا حبیبی کاسب

مدت کلاس 90 دقیقه - 42 جلسه

عود پیشرفته

عود پیشرفته

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 96 جلسه

آواز پیشرفته

آواز پیشرفته

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 96 جلسه

Handwriting مقدماتی

Handwriting مقدماتی

نیما اطیابی

مدت کلاس 40 دقیقه - 6 جلسه

سنتور پیشرفته

سنتور پیشرفته

حامد خدابنده

مدت کلاس 30 دقیقه - 48 جلسه

درام پیشرفته

درام پیشرفته

نیما نواپور

مدت کلاس 30 دقیقه - 48 جلسه

دف ویژه

دف ویژه

افشین خلج

مدت کلاس 20 دقیقه - 24 جلسه

سه تار مقدماتی

سه تار مقدماتی

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 30 دقیقه - 35 جلسه

زبان ترکی استانبولی ویژه

زبان ترکی استانبولی ویژه

یاسی ممتاز

مدت کلاس 50 دقیقه - 12 جلسه

عود مقدماتی

عود مقدماتی

پرستو خندانی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

تنبک مقدماتی

تنبک مقدماتی

حامد خدابنده

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

آواز متوسطه

آواز متوسطه

پیمان فلاح

مدت کلاس 40 دقیقه - 12 جلسه

Handwriting پیشرفته

Handwriting پیشرفته

نیما اطیابی

مدت کلاس 40 دقیقه - 6 جلسه

سنتور مقدماتی

سنتور مقدماتی

مینو قاسم پور

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

دف مقدماتی

دف مقدماتی

امیرحسین دیانتی زاده

مدت کلاس 40 دقیقه - 12 جلسه

سه تار متوسطه

سه تار متوسطه

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 30 دقیقه - 50 جلسه

تنبک متوسطه

تنبک متوسطه

حامد خدابنده

مدت کلاس 30 دقیقه - 36 جلسه

آواز پیشرفته

آواز پیشرفته

پیمان فلاح

مدت کلاس 40 دقیقه - 12 جلسه

سنتور متوسطه

سنتور متوسطه

مینو قاسم پور

مدت کلاس 30 دقیقه - 20 جلسه

دف متوسطه

دف متوسطه

امیرحسین دیانتی زاده

مدت کلاس 40 دقیقه - 12 جلسه

سه تار پیشرفته

سه تار پیشرفته

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 30 دقیقه - 80 جلسه

عود پیشرفته

عود پیشرفته

پرستو خندانی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

تنبک پیشرفته

تنبک پیشرفته

حامد خدابنده

مدت کلاس 30 دقیقه - 48 جلسه

آواز مقدماتی

آواز مقدماتی

علی یوسفوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

سنتور پیشرفته

سنتور پیشرفته

مینو قاسم پور

مدت کلاس 30 دقیقه - 28 جلسه

تنبک مقدماتی

تنبک مقدماتی

پرستو خندانی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

آواز متوسطه

آواز متوسطه

علی یوسفوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

تنبک ویژه

تنبک ویژه

پرستو خندانی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

آواز پیشرفته

آواز پیشرفته

علی یوسفوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

تار مقدماتی

تار مقدماتی

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 30 دقیقه - 35 جلسه

تار متوسطه

تار متوسطه

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 30 دقیقه - 50 جلسه

تار پیشرفته

تار پیشرفته

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 30 دقیقه - 80 جلسه

تنبور مقدماتی

تنبور مقدماتی

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 40 جلسه

تنبور متوسطه

تنبور متوسطه

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 32 جلسه

تنبور پیشرفته

تنبور پیشرفته

جواد عزیزی (اهورا)

مدت کلاس 45 دقیقه - 48 جلسه

سه تار مقدماتی

سه تار مقدماتی

پریسا دولت زاده

مدت کلاس 20 دقیقه - 24 جلسه

سه تار متوسطه

سه تار متوسطه

پریسا دولت زاده

مدت کلاس 20 دقیقه - 48 جلسه

سه تار پیشرفته

سه تار پیشرفته

پریسا دولت زاده

مدت کلاس 20 دقیقه - 96 جلسه

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

شکیلا اصفهانی

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

شکیلا اصفهانی

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

ابوذر علیزاده

مدت کلاس 60 دقیقه - 30 جلسه

زبان روسی مقدماتی

زبان روسی مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان روسی متوسطه

زبان روسی متوسطه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان روسی پیشرفته

زبان روسی پیشرفته

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان روسی ویژه

زبان روسی ویژه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان اسپانیایی متوسطه

زبان اسپانیایی متوسطه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان اسپانیایی پیشرفته

زبان اسپانیایی پیشرفته

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان اسپانیایی ویژه

زبان اسپانیایی ویژه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان اسپانیایی مقدماتی

زبان اسپانیایی مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

نستعلیق مقدماتی

نستعلیق مقدماتی

نیما اطیابی

مدت کلاس 40 دقیقه - 6 جلسه

نستعلیق پیشرفته

نستعلیق پیشرفته

نیما اطیابی

مدت کلاس 40 دقیقه - 6 جلسه

کمانچه مقدماتی

کمانچه مقدماتی

کیمیا نیکپور فرخ

مدت کلاس 30 دقیقه - 48 جلسه

کمانچه متوسطه

کمانچه متوسطه

کیمیا نیکپور فرخ

مدت کلاس 30 دقیقه - 144 جلسه

کمانچه پیشرفته

کمانچه پیشرفته

کیمیا نیکپور فرخ

مدت کلاس 30 دقیقه - 144 جلسه

ویولن مقدماتی

ویولن مقدماتی

نوشین معتمدی

مدت کلاس 45 دقیقه - 192 جلسه

ویولن متوسطه

ویولن متوسطه

نوشین معتمدی

مدت کلاس 45 دقیقه - 144 جلسه

ویولن پیشرفته

ویولن پیشرفته

نوشین معتمدی

مدت کلاس 45 دقیقه - 96 جلسه

ویولن مقدماتی

ویولن مقدماتی

محمد کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

ویولن متوسطه

ویولن متوسطه

محمد کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

ویولن پیشرفته

ویولن پیشرفته

محمد کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

گیتار مقدماتی

گیتار مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

گیتار متوسطه

گیتار متوسطه

سام سرابی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

گیتار پیشرفته

گیتار پیشرفته

سام سرابی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

گیتار مقدماتی

گیتار مقدماتی

ساره رنجبر

مدت کلاس 30 دقیقه - 14 جلسه

پیانو مقدماتی

پیانو مقدماتی

پرستو خندانی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

پیانو متوسطه

پیانو متوسطه

سمیرا تقی زاده

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

پیانو پیشرفته

پیانو پیشرفته

سمیرا تقی زاده

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

ماندولین مقدماتی

ماندولین مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

ماندولین متوسطه

ماندولین متوسطه

سام سرابی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

ماندولین پیشرفته

ماندولین پیشرفته

سام سرابی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

زبان انگلیسی مقدماتی

زبان انگلیسی مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان انگلیسی متوسطه

زبان انگلیسی متوسطه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان انگلیسی مقدماتی

زبان انگلیسی مقدماتی

مرضیه کمالی

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

زبان انگلیسی متوسطه

زبان انگلیسی متوسطه

مرضیه کمالی

مدت کلاس 60 دقیقه - 20 جلسه

زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته

مرضیه کمالی

مدت کلاس 60 دقیقه - 24 جلسه

زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته

پریسه مقصودی نژاد

مدت کلاس 60 دقیقه - 20 جلسه

زبان انگلیسی متوسطه

زبان انگلیسی متوسطه

پریسه مقصودی نژاد

مدت کلاس 60 دقیقه - 48 جلسه

زبان انگلیسی مقدماتی

زبان انگلیسی مقدماتی

مهسا همتی

مدت کلاس 60 دقیقه - 10 جلسه

زبان فرانسه مقدماتی

زبان فرانسه مقدماتی

مهدی منظورالاجداد

مدت کلاس 90 دقیقه - 60 جلسه

پهلوی ساسانی ویژه

پهلوی ساسانی  ویژه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 36 جلسه

تبتی(هیمالیایی) ویژه

تبتی(هیمالیایی)  ویژه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 36 جلسه

مصر باستان هیروگلیف ویژه

مصر باستان هیروگلیف ویژه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 36 جلسه

نی مقدماتی

نی مقدماتی

داریوش رسولی

مدت کلاس 40 دقیقه - 48 جلسه

نی متوسطه

نی متوسطه

داریوش رسولی

مدت کلاس 40 دقیقه - 72 جلسه

نی پیشرفته

نی پیشرفته

داریوش رسولی

مدت کلاس 40 دقیقه - 96 جلسه

عود مقدماتی

عود مقدماتی

رخساره رستمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

عود متوسطه

عود متوسطه

رخساره رستمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

عود پیشرفته

عود پیشرفته

رخساره رستمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 144 جلسه

موسیقی کودک مقدماتی

موسیقی کودک مقدماتی

پرستو خندانی

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

موسیقی کودک متوسطه

موسیقی کودک متوسطه

ساره رنجبر

مدت کلاس 30 دقیقه - 28 جلسه

Copperplate مقدماتی

Copperplate مقدماتی

نیما اطیابی

مدت کلاس 40 دقیقه - 6 جلسه

Copperplate پیشرفته

Copperplate پیشرفته

نیما اطیابی

مدت کلاس 40 دقیقه - 6 جلسه

Handwriting مقدماتی

Handwriting مقدماتی

جوانه جمالی

مدت کلاس 30 دقیقه - 10 جلسه

Handwriting پیشرفته

Handwriting پیشرفته

جوانه جمالی

مدت کلاس 30 دقیقه - 10 جلسه

سنتور مقدماتی

سنتور مقدماتی

علیرضا محرابی حقیقی

مدت کلاس 30 دقیقه - 60 جلسه

سنتور متوسطه

سنتور متوسطه

علیرضا محرابی حقیقی

مدت کلاس 30 دقیقه - 90 جلسه

سنتور پیشرفته

سنتور پیشرفته

علیرضا محرابی حقیقی

مدت کلاس 30 دقیقه - 120 جلسه

زبان ایتالیایی مقدماتی

زبان ایتالیایی مقدماتی

مجید راسخی

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

زبان ایتالیایی متوسطه

زبان ایتالیایی متوسطه

مجید راسخی

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

زبان ایتالیایی مقدماتی

زبان ایتالیایی مقدماتی

سارا فلاح

مدت کلاس 60 دقیقه - 60 جلسه

زبان ایتالیایی متوسطه

زبان ایتالیایی متوسطه

سارا فلاح

مدت کلاس 60 دقیقه - 60 جلسه

زبان ایتالیایی پیشرفته

زبان ایتالیایی پیشرفته

سارا فلاح

مدت کلاس 60 دقیقه - 60 جلسه

سانسکریت ویژه

سانسکریت  ویژه

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 36 جلسه

تئوری موسیقی مقدماتی

تئوری موسیقی مقدماتی

پریسا کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

تئوری موسیقی متوسطه

تئوری موسیقی متوسطه

پریسا کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

تئوری موسیقی پیشرفته

تئوری موسیقی پیشرفته

پریسا کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

تئوری موسیقی ویژه

تئوری موسیقی ویژه

پریسا کرمی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

تئوری موسیقی مقدماتی

تئوری موسیقی مقدماتی

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 60 دقیقه - 10 جلسه

تئوری موسیقی متوسطه

تئوری موسیقی متوسطه

شایسته رفیعیان

مدت کلاس 60 دقیقه - 10 جلسه

نقاشیخط مقدماتی

نقاشیخط مقدماتی

مجتبی اسفندیار

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

تکنیک قهوه و تکنیک برجسته ویژه

تکنیک قهوه و تکنیک برجسته ویژه

مجتبی اسفندیار

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان آلمانی مقدماتی

زبان آلمانی مقدماتی

الناز آقایی

مدت کلاس 90 دقیقه - 20 جلسه

زبان آلمانی متوسطه

زبان آلمانی متوسطه

الناز آقایی

مدت کلاس 90 دقیقه - 20 جلسه

زبان آلمانی پیشرفته

زبان آلمانی پیشرفته

الناز آقایی

مدت کلاس 90 دقیقه - 20 جلسه

قانون متوسطه

قانون متوسطه

مینو قاسم پور

مدت کلاس 30 دقیقه - 20 جلسه

قانون پیشرفته

قانون پیشرفته

مینو قاسم پور

مدت کلاس 30 دقیقه - 28 جلسه

عکاسی با موبایل ویژه

عکاسی با موبایل ویژه

امیر اصغرزاده

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

سلفژ و دیکته موسیقی مقدماتی

سلفژ و دیکته موسیقی مقدماتی

پریسا کرمی

مدت کلاس 40 دقیقه - 52 جلسه

سلفژ و دیکته موسیقی متوسطه

سلفژ و دیکته موسیقی متوسطه

پریسا کرمی

مدت کلاس 40 دقیقه - 52 جلسه

سلفژ و دیکته موسیقی پیشرفته

سلفژ و دیکته موسیقی پیشرفته

پریسا کرمی

مدت کلاس 40 دقیقه - 52 جلسه

عکاسی با دوربین مقدماتی

عکاسی با دوربین مقدماتی

امیر اصغرزاده

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

عکاسی با دوربین پیشرفته

عکاسی با دوربین پیشرفته

امیر اصغرزاده

مدت کلاس 45 دقیقه - 16 جلسه

کاخن متوسطه

کاخن متوسطه

فریبا زمانوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

کاخن پیشرفته

کاخن پیشرفته

فریبا زمانوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 20 جلسه

کاخن مقدماتی

کاخن مقدماتی

فریبا زمانوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 12 جلسه

کاخن مقدماتی

کاخن مقدماتی

فرهاد دلشادی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

زبان کره ای مقدماتی

زبان کره ای مقدماتی

فرزانه پناهی

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

زبان کره ای متوسطه

زبان کره ای متوسطه

فرزانه پناهی

مدت کلاس 60 دقیقه - 32 جلسه

زبان کره ای پیشرفته

زبان کره ای پیشرفته

فرزانه پناهی

مدت کلاس 60 دقیقه - 28 جلسه

زبان چینی مقدماتی

زبان چینی مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

زبان قزاقی مقدماتی

زبان قزاقی مقدماتی

سام سرابی

مدت کلاس 45 دقیقه - 12 جلسه

هنگدرام مقدماتی

هنگدرام مقدماتی

فرهاد دلشادی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

هنگدرام متوسطه

هنگدرام متوسطه

فرهاد دلشادی

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

ساکسیفون مقدماتی

ساکسیفون مقدماتی

کاوه کاتب

مدت کلاس 45 دقیقه - 48 جلسه

ساکسیفون متوسطه

ساکسیفون متوسطه

کاوه کاتب

مدت کلاس 45 دقیقه - 192 جلسه

برگزاری جلسات موفق ویژه

برگزاری جلسات موفق  ویژه

پریسه مقصودی نژاد

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

presenting your business ویژه

presenting your business ویژه

پریسه مقصودی نژاد

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

مکاتبات تجاری ویژه

 مکاتبات تجاری ویژه

پریسه مقصودی نژاد

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

آمادگی مذاکرات ویژه

آمادگی مذاکرات ویژه

پریسه مقصودی نژاد

مدت کلاس 60 دقیقه - 16 جلسه

دوره جامع آموزش نرم افزار پریمیر ویژه

دوره جامع آموزش نرم افزار پریمیر ویژه

مصطفی توحیدی نسب

مدت کلاس 45 دقیقه - 15 جلسه