زبان ترکی استانبولی مقدماتی

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

یاسی ممتاز

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

یاسی ممتاز

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی پیشرفته

زبان ترکی استانبولی پیشرفته

یاسی ممتاز

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی ویژه

زبان ترکی استانبولی ویژه

یاسی ممتاز

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

شکیلا اصفهانی

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

زبان ترکی استانبولی متوسطه

شکیلا اصفهانی

مدت کلاس 60 دقیقه - 12 جلسه

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

زبان ترکی استانبولی مقدماتی

ابوذر علیزاده

مدت کلاس 60 دقیقه - 30 جلسه