قدمهای اولیه مکالمه

اصطلاحات کاربردی زبان اسپانیایی

اصطلاحات کاربردی زبان اسپانیایی

 

زبان اسپانیایی:

زبان اسپانیایی، نام های زیادی دارد. اسپانیولی، کاستیایی و کاستیلی از اسم هایی است که این زبان را با آن می شناسند. اگر بخواهیم به ریشه ی آن بپردازیم، باید بدانیم زبانی روکی است که از شبه جزیره ی ایبری در اروپا گرفته شده است. نکته ی جالب شاید این باشد که زبان اسپانیایی پس از زبان چینی، انگلیسی و هندی چهارمین زبان پرگویش جهان محسوب می شود. با گویشورانی که تعداد آن به حدود ۵۰۰ میلیون نفر می رسد. این زبان ایبرو – رومی از خانواده ی زبان های هندو اروپایی است که پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی در سده پنجم میلادی از چندین گویش لاتین عامیانه شکل گرفته است. قدیمی ترین متون لاتین که در آن ها ردی از زبان اسپانیایی دیده می شود، در شمال ایبری در سده نهم پدید آمده‌ اند. اولین استفاده اصلی نوشتاری از زبان اسپانیاییی در تولدو، یکی از شهرهای بزرگ امپراطوری کاستیا، در سده سیزدهم رخ داد. از سال ۱۴۹۲، زبان اسپانیایی به نایب‌ السلطنه ‌های امپراتوری اسپانیا، به ویژه به قاره آمریکا و همچنین سرزمین‌هایی در آفریقا، اقیانوسیه و فیلیپین منتقل شد. اسپانیایی از ابتدا به دلیل شرایط جغرافیایی با زبان عربی در تماس بوده ‌است. به دلیل رخدادهای دوره اندلس، حدود ۸٪ از کلمات این زبان ریشه های عربی دارند. زبان اسپانیایی در ادبیات، شعر و علوم انسانی غنی است. اما ما در این مطلب نمی خواهیم به تاریخچه ی زبان اسپانیایی بپردازیم. بلکه می خواهیم شما را با اصطلاحات کاربردی اسپانیایی بیشتر آشنا کنیم.

 

فهرست:

 • سلام و احوال پرسی به زبان اسپانیایی
 • تشکر کردن در زبان اسپانیایی
 • حل کردن مشکلات به زبان اسپانیایی
 • سوالات کاربردی به زبان اسپانیایی
 • پاسخ های کاربردی در زبان اسپانیایی
 • اصطلاحات کاربردی تر زبان اسپانیایی
 • خداحافظی به زبان اسپانیایی
 • نتیجه گیری

 

سلام و احوالپرسی اسپانیایی:

 • !Hola¡   سلام
 • (O-la)

 

 • !Buenos días¡   صبح بخیر
 • (BWAY-nos DEE-as)

 

 • !Buenas tardes¡   عصر/بعد از ظهر بخیر
 • (BWAY-nas TAR-des)

 

 • !Bienvenido¡   خوش آمدید!
 • (Bee-en-ven-EE-doh)
 • ?Cómo estás¿   چطوری؟
 • (KOH-moh eh-STAHS)

 

 • ?Cómo te va¿   چه خبر؟
 • (KOH-moh te BAH)

 

 • ?Cómo te ha ido¿   اوضاع چطوره؟
 • (KOH-moh te ha EE-doh)

 

 • !Estoy bien Gracias   خوبم، ممنون.
 • (eh-STOY bee-en GRA-thee-as/GRA-see-as)

 

 • ?Y tú¿   و تو؟
 • (ee too)

 

 • Bien/ Así así.  خوبم
 • (bee-en / a-SEE a-SEE)

 

 • ?Qué tal¿    خوبی؟
 • (kay tal

 

 • ?Qué pasa¿   چه خبر؟
 • (kay PA-sa)

 

 

 • ?Qué haces¿   چیکار میکنی؟
 • (kay AH-says)

اسپانیایی- آموزش آنلاین ماژورین

 

تشکر کردن در زبان اسپانیایی:

حفظ ادب و احترام، تشکر در هر فرهنگی جایگاه ویژه ای دارد. این فرهنگ شامل فرهنگ اسپانیایی هم می شود. پس باهم با چند نمونه از آن آشنا شویم.

 

 • . !¡Gracias  ممنون!
 • (GRA-thee-as/GRA-see-as)

 

 • . !¡Muchas gracias  خیلی ممنونم!
 • (MOO-chas GRA-thee-as/GRA-see-as)

 

 • 16. ¡De nada! – خواهش می‌کنم
 • (de NA-da)

 

 • . !¡Perdone! / ¡Oiga   ببخشید! (برای درخواست چیزی)
 • (per-DON-ay/ OY-ga)

 

 • . !¡Perdone! / Disculpe   ببخشید (برای رد شدن)
 • (per-DON-ay/ dis-KUL-pay)

 

 • . ! ¡Disculpe   متاسفم!
 • (if you didn’t hear something) (dis-KUL-pay)

 

 • . !¡Lo siento   متاسفم (به هنگام انجام کار اشتباه)
 • (lo see-EN-to)

 

حل کردن مشکلات به زبان اسپانیایی

. ?Podría ayudarle¿   میتونم کمکتون کنم؟

 • (poh-DREE-a ay-oo-DAR-le)

 

 • . ?Puede ayudarme¿   میتونی کمکم کنی؟
 • (PWE-day ay-oo-DAR-may)

 

 • . !¡Sin problema   مشکلی نیست!
 • (sin prob-LAME-ah)

 

 • . !¡Puede repetirlo   میشه دوباره تکرارش کنی؟
 • (PWE-day re-pet-EER-lo)

 

 • . No entiendo   متوجه نمی‌شم!
 • (no en-tee-EN-do)

 

 • . No (lo) sé   نمی‌دونم!
 • (no lo say)

 

 • . No tengo ni idea   ایده‌ای ندارم!
 • (no TEN-go nee ee-DAY-ah)

 

 • . No hablo español   اسپانیایی بلد نیستم
 • (no AB-lo es-pan-YOL)

 

 • . Estoy perdido   گم شدم
 • (eh-STOY per-DEE-do)

 

 • . ?…Qué significa    معنیش چی میشه؟
 • (kay sig-nif-EE-ka)

 

 • . Mi español es malo   اسپانیایی‌ام خوب نیست
 • (mi es-pan-yol es MA-lo)

 

 • . ?Puedes hablar más despacio¿   میشه آرومتر حرف بزنی؟
 • (PWE-des ab-LAR mas des-PATH-ee-o)

 

اسپانیایی- آموزش آنلاین ماژورین

 

سوالات کاربردی اسپانیایی:

 • ?…qué¿  چه؟ کدام؟
 • (kay)

 

 • ?…cómo¿   چگونه؟
 • (KOH-moh)

 

 • ?…cuándo¿   چه زمانی؟
 • (KWAN-doh)

 

 • ?…dónde   کجا؟
 • (DON-day)

 

 • ?…quién¿   چه کسی؟
 • (KEE-en)

 

 • ?…por qué¿   چرا؟
 • (por KAY)

 

 • ?cuál¿   کدام؟
 • (kwal)

 

 • . ?Como te llamas¿   اسمت چیه؟
 • (KOH-moh teh yah-mas)

 

 • . ?Qué hora tienes¿   ساعت چنده؟
 • (kay OH-ra tee-EN-es)

 

 • . ?Qué edad tienes¿   چند سال داری؟
 • (kay ay-DAD tee-EN-es)

 

 • . ?Cuántos años tienes¿   چند سالته؟
 • (KWAN-tos AN-yos tee-EN-es)

 

 • . ?De dónde viene¿   کجایی هستی؟
 • (de DON-day vee-EN-ay)

 

 • . ?Dónde vives¿   کجا زندگی می‌کنی؟
 • (DON-day VEE-ves)

 

 • . ?Tienes hermanos o hermanas¿  خواهر، برادر داری؟
 • (tee-EN-es er-MA-nos o er-MA-nas)

 

 • . ?Cuánto cuesta eso¿   قیمتش چنده؟
 • (KWAN-to KWES-ta eso)

 

 • . ?Qué es esto¿   این چیه؟
 • (kay es ES-to)

 

 • . ?Entiende¿   می‌فهمی؟
 • (en-tee-EN-day)

 

 • . ?Comprende¿   فهمیدی؟
 • (com-prEN-day)

 

 • . ?Hablas inglés¿   انگلیسی بلدی؟
 • (AB-las in-glAYs)

 

 • . ?Dónde está el baño¿   توالت کجاست؟
 • (DON-day es-TAH el BAN-yo)

 

 • پاسخ های کاربردی در زبان اسپانیایی:
 • . …Me llamo   اسمم …. است
 • (me YA-mo …)

 

 • . …Mi nombre es   اسم … است
 • (mi NOM-bray es …)

 

 • . tengo … años  ... سال دارم.
 • (yo TEN-go … AN-yos)

 

 • .  …soy de   اهل … هستم.
 • (yo soy de …)

 

 • . Sí   بله
 • (see)

 

 • . No   خیر
 • (no)

 

 • . Tal vez   شاید
 • (tal ves)

 

 • . Siempre   همیشه
 • (see-EM-pray)

 

 • . Nunca   هیچوقت
 • (NUN-kah)

 

 • . A veces   بعضی اوقات
 • (A VE-says)

 

 • . Claro   البته
 • (KLA-ro)

 

اصطلاحات کاربردی تر زبان اسپانیایی:

این اصطلاحاتی که حالا می خواهیم با آن آشنا شویم؛ عباراتی عمومی تر و روزمره تر است که در مکالمات کاربردهای بسیاری خواهند داشت و برای علاقه مندان، مسافران و کسانی که هدف آن ها رفتن به اسپانیا یا کشورهای اسپانیایی زبان است، معاشرت را ساده می کند.

 • . !Diviértete¡   خوش بگذره!
 • (di-vi-EHR-te-te)

 

 • . !Buen viaje¡   سفر خوبی داشته باشی!
 • (bwu-en vi-AH-kay)

 

 • . !Buen provecho¡   نوش جان!
 • (bwu-en pro-VE-choh)

 

 • . !Muy bien¡   ایول!
 • (mwee bee-en)

 

 • . !Cuídate¡   مراقب باش!
 • (kw-EE-dah-tay)

 

 • . !Felicitaciones¡   تبریک!
 • (fe-lis-i-ta-see-ON-es)

 

 • . !¡Bienvenidos! / ¡Bienvenidas!   خوش آمدی
 • (bee-en-ven-EE-dos / bee-en-ven-EE-das)

 

 • . !¡Feliz Cumpleaños¡   تولدت مبارک
 • (fe-LEES kump-lay-AN-yos)

 

 • . !Salud   به سلامتی!
 • (Sa-LOOD)

 

حداحافظی کردن در اسپانیایی:

 • . Adiós   خداحافظ
 • (ah-dee-OS)

 

 • . !¡Buenas noches   شب بخیر
 • (bway-nas no-ches)

 

 • . !¡Hasta luego   بعدا می‌بینمت
 • (AS-ta loo-AY-go)

 

 • . !¡Hasta pronto   به زودی می‌بینمت
 • (AS-ta PRON-to)

 

 • . !¡Hasta mañana   فردا می‌بینمت
 • (AS-ta man-YAN-a)

 

 • . Nos vemos   به امید دیدار
 • (nos VAY-mos)

 

نتیجه گیری:

حالا که با تعدادی از اصطلاحات کاربردی زبان اسپانیایی آشنا شدیم، بدانیم  که این زبان به همه ی علاقه و پشتکار زبان جویانش احتیاج دارد. اما شاید نکته ای که اگر ارزش آن بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ آموزشگاهی است که با فراهم کردن شرایط، استفاده از کلاسهای استادی ماهر و دلسوز را در اختیار شما بگذارد. کسی که در عین داشتن مهارت، دلسوز است و شکوفایی استعداد زبان جویانش را می خواهد. به همین دلیل است که ماژورین را به شما عزیزان معرفی می کنیم.

 

منبع: سایت آموزش آنلاین ماژورین 

 

Share

اسپانیایی

زبان

دوره های پیشنهادی

دیدگاه شما چیست؟